Telefon: Svetvinčenat/Pula: +385 52 384 318 . Zagreb: +385 1 581 04 01|info@enigmarium.hr
Uvjeti korištenja 2015-06-29T16:41:20+00:00

OPĆI UVJETI ZA KUPOVINU ROBA ILI USLUGA ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®

Opći uvjeti poslovanja (OUP) su javno objavljeni na internetskoj stranici www.escape-room.hr. OUP su na snazi do opoziva. Opoziv OUP je objavljen s navodom »Od dana XX dalje važeći su novi izmijenjeni OUP«. Opozivom prestaju važiti stari OUP.

 

U okviru ovih OUP kupac je fizička ili pravna osoba koja zakupi, odnosno, kupi robu ili uslugu pravne osobe:

Escape Room d.o.o., Kandlerova 34, Pula, www.escape-room.hr

Robe i usluge su ponuđene na internetskoj stranici www.escape-room.hr, odnosno, u sklopu djelatnosti sa zaštitnim znakom ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.

Prilikom kupovine (usluga ili kupovine roba, u nastavku; zakup) smatra se da je naručitelj upoznat s OUP, a zakup se odvija kao prihvaćanje OUP.

Poslovi se sklapaju u sjedištu pružatelja usluga, putem interneta i izvan poslovnih prostora uz prethodni dogovor i pojašnjenje pružatelja usluga.

U okviru ovih OUP pismenom se komunikacijom smatra i dopisivanje među strankama koje se provodi putem sredstava komunikacije (e-pošta, fax, SMS poruke).

 

AUTORSKA PRAVA

Zaštitni znak ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® je zaštićena robna marka i autorsko djelo, a svako kopiranje i korištenje je najstrože zabranjeno!

Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja na internetskoj stranici, zabranjeno je prepisivanje, mijenjanje, ponovno objavljivanje u komercijalne kao i nekomercijalne svrhe internetske stranice www.escape-room.hr bez izričite prethodne pismene suglasnosti vlasnika robne marke Escape Room Enigmarium®, kojeg na Hrvatskom zastupa Escape room d.o.o. U slučaju pismeno odobrenog korištenja sadržaja te internetske stranice obavezno se moraju sačuvati oznake autorskih prava – mora biti jasno vidljivo da je izvor internetska stranica wwww.escape-room.hr uz navođenje URL-a portala (www.escape-room.hr) i datuma.

Kao što je najstrože zabranjeno sažimanje, kopiranje i mijenjanje tekstova, dijelova tekstova, logotipa, odnosno drugih elemenata sadržaja ove internetske stranice, strogo je zabranjeno i kopiranje elemenata same sobe, scenarija igre te elemenata igre. Scenariji i tijek igre kao i svi tehnički elementi predstavljaju cjelovito autorsko djelo i zaštićeni su.

 

USLUGA

Ovi se opći uvjeti odnose na korištenje usluge ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.

Escape room (soba za bijeg) je na poseban način organizirana zgrada ili dio zgrade, potpomognuta računalnom, audio/video ili nekom drugom tehnologijom.

Korisnici unajmljuju na takav način opremljenu zgradu ili dio zgrade s ciljem da se svjesno puste zaključati. Dok su zaključani, korisnici pokušavaju što brže riješiti zagonetke, zadatke ili prevladati druge prepreke i naći ključ/izlaz.

Cilj korisnika je da kroz igru iskušaju svoje mentalne i psihofizičke sposobnosti te da postignu rekordno vrijeme bijega iz sobe za bijeg.

Escape room d.o.o. korisnicima nudi u zakup escape room (sobe za bijeg). Korisnici se za zakupljeno vrijeme u sobi za bijeg obvezuju platiti ugovoren iznos novca kao plaćanje usluga.

 

PRAVNI POSAO I STRANE U PRAVNOM POSLU

Kod usluge escape room (soba za bijeg) stranka unajmljuje posebno uređenu zgradu ili poseban dio zgrade na određeno vrijeme (zakup).

Na pravni se posao na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju zakup. Isključene su odredbe koje uređuju dugotrajni zakup.

Na zakupnine koje su plaćene putem interneta ili nekog drugog oblika prodaje na daljinu se osim navedenih odredbi primjenjuju i odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje uređuju prodaju na daljinu.

ZAKUPCEM se smatra svaki igrač/stranka (pravna ili fizička osoba) koja putem internetske stranice u prostorijama pružatelja usluga ili izvan prostora pružatelja usluga sklopi pravni posao u obliku kupovine roba ili zakupa usluga koje su predmet redovite ili posebne ponude ponuditelja.

PONUDITELJEM roba ili usluga se smatra Escape room d.o.o., koji nudi, odnosno, prodaje robu ili usluge koje su dio redovne ili posebne ponude.

IZVRŠITELJI UGOVORA postaju strane u pravnom poslu nakon što naručitelj s izvođačem neposredno stupi u ugovorni odnos.

 

STANDARD USLUGA

Ponuditelj i izvršitelji ugovora dužni su poštovati osobnost i štititi privatnost zakupca. Za otkrivanje osobnih ili drugih osjetljivih podataka obvezuju se da će pribaviti suglasnost osobe na koju se ti podaci odnose. Navedena odredba ne vrijedi u slučaju da podatke zatraži nadležno tijelo zbog provođenja svojih nadležnosti.

Ponuditelj i izvršitelji ugovora dužni su pružiti usluge u opsegu i na način kako je naručitelju (stranci) obećano, ponuđeno, odnosno, ugovoreno. Izuzetak od toga je samo viša sila ili nemogućnost ispunjavanja istog zbog ovisnosti o trećoj osobi.

Ponuditelj i izvršitelji ugovora su tijekom izvršenja narudžbe obvezni postupati najmanje s pažnjom dobrog gospodara, zaštititi interese naručitelja i ponuditelja i nastojati spriječiti svaku zloporabu u bilo kom obliku.

 

PRAVILA IGRE

Zakupci su prije početka igre dužni potpisati suglasnost za provođenje audio/video nadzora, a s kojim se obvezuju da neće kršiti zabranu otkrivanja tajne.

Zakupci su dužni pažljivo čuvati zgradu, dijelove zgrade te opremu koja je posebno označena (bar kodom).

Posebno označena mjesta nisu dio igre i ne vode k rješenju u igri.

Zakupci odgovaraju za štetu na posebno označenoj opremi ili dijelovima zgrade.

Zakupci su dužni postupati prema uputama koje im posreduje ponuditelj prije, tijekom ili nakon završene igre.

Ako tijekom igre treća osoba ili viša sila onemogući nastavak igre, vrijeme se zaustavlja. Igra se na želju zakupnika nastavlja čim prestane uzrok prekida. U suprotnom se zakupniku vraća iznos plaćen za uslugu (zakupnina).

Zakupnik može u bilo koje vrijeme prije vremena završiti ili napustiti igru. U tom se slučaju iznos zakupnine ne vraća.

Zakupnik je dužan sam dosljedno čuvati svoju imovinu i zdravlje i izbjegavati izvore opasnosti, odustati ili se suzdržavati od postupaka koji mogu ugroziti sigurnost, zdravlje te imovinu naručitelja ili drugih sudionika.

 

AUDIO/VIDEO NADZOR

Ponuditelj na području sobe za bijeg iz sigurnosnih razloga za potrebe usmjeravanja i davanja uputa provodi audio/video nadzor.

Područje audio/video nadzora je označeno.

Sklapanjem posla se smatra da su zakupci upoznati s audio/video nadzorom. Upoznavanje se osim putem ovih OUP provodi i neposredno prije početka igre.

Suglasnost za audio/video nadzor je uvjet za zakup sobe za bijeg.

Ponuditelj pomoću audio/video nadzora prati tekuća zbivanja i ne zadržava podatke. Budući da se podaci putem nadzora ne bilježe, ponuditelj u vezi s tim nadzorom nije dužan oblikovati katalog podataka.

 

IZVRŠITELJI UGOVORA

Ugovorni izvršitelj usluga je fizička ili pravna osoba koja nije zaposlena kod ponuditelja, ali za ponuditelja obavlja određene poslove kao ugovorni partner.

Izvršitelji ugovora dužni su poštovati sve poslovne, etičke i profesionalne standarde s područja rada.

Izvršitelji ugovora dužni su poštovati zakonodavstvo koje ih obvezuje na njihovom području rada te se suzdržavati od svih postupaka koji mogu uzrokovati bilo kakvu štetu strankama (naručiteljima) ili ponuditelju.

Štetom se smatra i nemarno pružanje usluga, samovolja u vezi s ugovornim obvezama i zadiranje u prava naručitelja, odnosno, svako postupanje koje za posljedicu može imati povredu ugleda ponuditelja ili naručitelja.

Kršenje standarda usluga može biti temelj za otkaz ugovora i ugovornu kaznu izvršitelju ugovora.

U slučaju potraživanja zbog kršenja od strane izvršitelja ugovora ponuditelj pridržava pravo na regresni zahtjev pored ugovorne kazne.

 

POSEBNI DOGOVORI I OBAVEZA OBAVJEŠTAVANJA

Ako se zakupnik i ponuditelj dogovore u vezi s posebnim dogovorima, to će urediti u obliku pisanog pravnog akta. Ako posebni dogovori ne uređuju pitanja drugačije, vrijede posebni dogovori pored OUP i na odgovarajući način dopunjuju ove OUP.

Zakupnik je dužan ponuditelja uvijek obavijestiti, odnosno, upoznati ga s posebnim okolnostima koje mogu utjecati na provedbu, rizike ili uspjeh usluge:

  • prije ugovaranja pravnog posla,
  • ako posebne okolnosti nastanu nakon ugovaranja pravnog posla,
  • što je prije moguće.

Ponuditelj se obvezuje da će se posredovane podatke proučiti i procijeniti rizike.

Ako ponuditelj procijeni da je rizik za zakupnika veći od koristi koju bi zakupnik mogao imati, ponuditelj ima pravo odbiti sklapanje pravnog posla ili sklopiti drugi posao uz posebne uvjete.

Propuštanje obavještavanja od strane naručitelja ili ponuditelja se u skladu s obveznim pravom smatra neispunjavanjem bitnih elemenata pravnog posla što za posljedicu može imati odustajanje od pravnog posla.

Sklapanjem pravnog posla zakupnik preuzima odgovornost za neispunjenje obveze obavještavanja pri čemu za nastalu štetu odgovara građanski i kazneno u skladu s važećim zakonskim propisima.

Zakupnik je suglasan da sam snosi posljedice štete koja bi mogla nastati pod uvjetom da je šteta nastala na temelju, proizlazi ili je uvjetovana posebnim okolnostima o kojima ponuditelj nije bio uredno obavješten.

Obavijest se smatra urednom ako je posredovana u pisanom obliku i to kao sastavni dio pravnog akta ili kao pismena obavijest pri čemu se pismenom obavijesti smatra i elektronička pošta koja sadrži dovoljno osobnih prepoznatljivih oznaka da je moguće sa sigurnošću odrediti autora.

Prije zakupa se obavijest o posebnim okolnostima može posredovati i usmeno.

 

ODREDBE O POSLOVNOJ TAJNI

Bez pisane suglasnosti ponuditelja zakupci ne smiju izdati tajnu sobe za bijeg. Zakupci se zakupom i plaćanjem usluga ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® obvezuju da tajnu neće objaviti ili je na bilo koji drugi način odati javnosti.

Svaki zakupnik suglasan je s uvjetima iz prethodnog stavka te s građanskom odgovornošću za poslovnu štetu koju snosi ako prekrši dogovor iz prethodnog stavka.

Sporazum i drugi pravni akti koji individualno definiraju međusobne odnose smatraju se poslovnom tajnom.

Komunikacija i informacije koje razmjenjuju ponuditelj i zakupnik su poslovna tajna. Za otkrivanje podataka ponuditelj se obvezuje da će zatražiti suglasnost zakupnika, pri čemu ova odredba nije u suprotnosti s važećim zakonskim odredbama na tom području koje određuju otkrivanje podataka za potrebe provođenja vlasti u Hrvatskoj.

Odredbe o poslovnoj tajni nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Stranka slobodno raspolaže svojim osobnim podacima.

 

DOGOVOR O IZBORU PRAVA

Posebne odredbe o izboru prava za potrošačke ugovore se ne primjenjuju.

U slučaju poslovanja među poslovnim subjektima (gospodarski ugovori) vrijedi da ako se ponuditelj i naručitelj posebno ne dogovore o izboru prava, zakupnik je suglasan s odabirom hrvatskog prava za rješavanje svih spornih pitanja.

Za sporove između ponuditelja i naručitelja nadležni su hrvatski sudovi, pri čemu je mjesno nadležan sud u Puli.

 

OBJAVA I OBRADA PODATAKA

Ponuditelj preuzima odgovornost u vezi s čuvanjem i uporabom podataka od trenutka predaje.

Naručitelj koji je pravna osoba suglasan je s objavom prepoznatljivog znaka firme i firme naručitelja u posebnoj rubrici na internetskoj stranici ponuditelja.

Zakupnik je suglasan s obradom i uporabom osobnih podataka u svrhu informiranja, oglašavanja te u statističke svrhe od strane pravne osobe Escape room d.o.o.

U slučaju da s tim uvjetima nije suglasan, zakupnik je dužan o tome upozoriti ponuditelja prilikom sklapanja pravnog posla ili pismeno zahtijevati prestanak obrade. Pismenim zahtjevom se smatra i elektronička poruka koja sadrži dovoljnu količinu podataka na osnovu kojih je moguće utvrditi imatelja obrađenih osobnih podataka (npr. ime i prezime).

 

ZAKUP NA DALJINU

Ponuditeljeve internetske stranice www.escape-room.hr nude plaćanje zakupnine i rezervaciju sobe za bijeg u posebnom rezervacijskom sustavu.

Ponuditelj je odgovoran za naručivanje slobodnog termina na način i u opsegu kojeg dogovori sa zakupnikom.

Zakupnik može odustati od zakupa nakon izvršene transakcije ako je rezervacija napravljena više od 7 dana od datuma zakupa. Odustajanje od ugovora mora biti predano pismeno, pri čemu u obzir dolazi i elektronička pošta.

Za rezervacije koje su izvršene unutar 7-dnevnog roka do datuma zakupa odustajanje od ugovora nije moguće. Prilikom odustajanja od ugovora nema povrata zakupnine.

 

IZMJENA TERMINA

Izmjena izabranog termina moguća je uz pisani zahtjev koji je dostavljen najmanje 24 sata prije termina putem e-maila: info@escape-room.hr

 

PLAĆANJE USLUGA

Cijene su uređene cjenikom, objavljenom na www.escape-room.hr i dostupnom na uvid kod ponuditelja.

Zakupnik je dužan platiti zakupninu u cijelosti prije početka igre.

Plaćanje se može izvršiti i karticom preko PayPal sistema ili po predračunu.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sve za naručitelja rizične životne situacije nije moguće predvidjeti. Zbog toga je ponuditelj oslobođen odgovornosti za posljedice koje proizlaze iz postupaka naručitelja ili nastanu zbog više sile.

Ponuditelj upoznaje zakupnika s onim podacima i rizicima koji mogu utjecati na pravni odnos, a ponuditelju su poznati. To ni u kom slučaju ne znači da je ponuditelj dužan zakupnika informirati o svim mogućim rizicima.

Ponuditelj ne odgovara za štetu nastalu zbog ponašanja koje šteti ugovornim stranaka, a osobito ne za one postupke zakupnika koji onemogućavaju provođenje prihvaćenih dogovora.

Zakupnik nema pravo na naknadu štete ako se ispostavi da ju je sam izazvao svojim ponašanjem, a osobito kad je sam kršio odredbe o pravilima igre, zaštiti osobnih podataka, poslovne tajne i obaveze obavještavanja.

Ponuditelj je oslobođen odgovornosti u  svakom smislu kad naručitelj ponuditelja ne obavijesti o okolnostima, odnosno, uvjetima koji mogu utjecati na pridržavanje, odnosno, izvršenje ugovora, u nekom njegovom dijelu ili u cijelosti.

Zakupnik je dužan odmah naknaditi štetu koju je izazvao zbog nemara ili namjerno. U slučaju da se šteta ne može odmah procijeniti, zakupnik osim štete snosi i troškove službenog procjenitelja.

Ponuditelj se obvezuje samo u granicama odnosa kojeg ugovara sa zakupnikom.

Ponuditelj ne odgovara za kršenja izvršitelja ugovora koji nije u radnom odnosu kod ponuditelja. Ako izvršitelj ugovora počini kakvo kršenje, odnosno, prouzroči štetu, ima obvezu sam naknaditi štetu zakupniku.

Zakupnik je dužan ponuditelja upozoriti na kršenje od strane izvršitelja ugovora čim je to moguće. Štetu koja bi im mogla nastati neposredno od strane izvršitelja ugovora trebaju potraživati od izvršitelja ugovora.

U slučaju da je ponuditelju prouzročena šteta, zakupnik je ponuditelju dužan naknaditi štetu. I ponuditelj je obavezan naknaditi štetu ako ponuditelju prouzroči štetu zbog nemara ili namjerno.

Ponuditelj nije odgovoran za drugačiju interpretaciju i korištenje posredovanih informacija koji odstupaju od danog objašnjenja, dogovora ili standarda struke. Ponuditelj nije odgovoran za samovoljne postupke zakupnika koji nisu u skladu s uputama (upozorenjima) i odredbama ugovora i opće poznatim standardima ponašanja, odnosno, samozaštite koje posreduje ponuditelj, ugovorni partner ili druga institucija/pojedinac.

Ponuditelj je odgovoran za pažljivost u pružanju usluga u opsegu standarda struke.

OUP dostupni su na internetskoj stranici www.escape-room.hr te u poslovnim prostorima ponuditelja.

OUP su na snazi od 29.06.2015